بازی های اخیر

batoyi
4 - 5
LM10

(Brazil)
4 - 5
(Brazil)
batoyi
1 - 2
LM10

(Brazil)
1 - 2
(Brazil)
LM10
3 - 3
batoyi

(Brazil)
3 - 3
(Brazil)
hatef10
1 - 2
Mrgoh

(England)
1 - 2
(F.C. Barcelona)
hatef10
1 - 4
Mrgoh

(Inter)
1 - 4
(F.C. Barcelona)
hatef10
2 - 1
Mrgoh

(Manchester United)
2 - 1
(F.C. Barcelona)
sahebcr
4 - 3
adonis9909

(Manchester United)
4 - 3
(France)
sahebcr
2 - 0
adonis9909

(Manchester United)
2 - 0
(France)
sahebcr
2 - 1
adonis9909

(Manchester United)
2 - 1
(France)
sahebcr
5 - 1
adonis9909

(Manchester United)
5 - 1
(Germany)
Matthew
1 - 3
ALI73

(Inter)
1 - 3
(Brazil)
Matthew
1 - 2
ALI73

(Manchester United)
1 - 2
(F.C. Barcelona)
Matthew
1 - 3
ALI73

(Manchester United)
1 - 3
(F.C. Barcelona)
sahebcr
1 - 0
adonis9909

(Manchester United)
1 - 0
(France)
sahebcr
1 - 3
adonis9909

(Manchester United)
1 - 3
(France)
ALI73
1 - 2
hatef10

(Brazil)
1 - 2
(Brazil)
ALI73
1 - 0
hatef10

(Brazil)
1 - 0
(Brazil)
ALI73
2 - 3
hatef10

(Brazil)
2 - 3
(Brazil)
ALI73
2 - 3
hatef10

(Brazil)
2 - 3
(Brazil)
batoyi
6 - 5
ALI73

(Brazil)
6 - 5
(Brazil)
batoyi
1 - 2
ALI73

(Brazil)
1 - 2
(Brazil)
ALI73
1 - 2
batoyi

(Brazil)
1 - 2
(Brazil)
P53
6 - 5
pasha

(R. Madrid)
6 - 5
(F.C. Barcelona)
P53
2 - 4
pasha

(Bayern München)
2 - 4
(London FC)
P53
3 - 1
pasha

(Brazil)
3 - 1
(England)
P53
0 - 2
pasha

(Brazil)
0 - 2
(England)
AmirAbbas
3 - 1
batoyi

(England)
3 - 1
(Brazil)
AmirAbbas
5 - 1
batoyi

(England)
5 - 1
(Brazil)
AmirAbbas
1 - 0
batoyi

(England)
1 - 0
(Brazil)
AmirAbbas
1 - 2
batoyi

(England)
1 - 2
(Brazil)
AmirAbbas
4 - 5
batoyi

(England)
4 - 5
(Brazil)
vahiditaly1
1 - 1
FERIPLAY

(Inter)
1 - 1
(F.C. Barcelona)
FERIPLAY
1 - 0
vahiditaly1

(R. Madrid)
1 - 0
(A.C. Milan)
vahiditaly1
0 - 0
FERIPLAY

(Italy)
0 - 0
(Bayern München)
batoyi
3 - 1
RONALDINIHO

(Brazil)
3 - 1
(Brazil)
batoyi
3 - 2
RONALDINIHO

(Brazil)
3 - 2
(Brazil)
batoyi
5 - 1
RONALDINIHO

(Brazil)
5 - 1
(Brazil)
AmirAbbas
4 - 2
FERIPLAY

(England)
4 - 2
(Germany)
sahebcr
2 - 2
adonis9909

(Manchester United)
2 - 2
(France)
sahebcr
2 - 1
adonis9909

(Manchester United)
2 - 1
(France)
AmirAbbas
4 - 3
vahiditaly

(England)
4 - 3
(Italy)
Mrgoh
2 - 0
MILAD3050

(F.C. Barcelona)
2 - 0
(Manchester United)
Mrgoh
1 - 7
MILAD3050

(F.C. Barcelona)
1 - 7
(Manchester United)
Mrgoh
4 - 2
MILAD3050

(F.C. Barcelona)
4 - 2
(R. Madrid)
Mrgoh
3 - 5
MILAD3050

(F.C. Barcelona)
3 - 5
(R. Madrid)
Mrgoh
3 - 2
MILAD3050

(F.C. Barcelona)
3 - 2
(R. Madrid)
Mrgoh
2 - 3
MILAD3050

(F.C. Barcelona)
2 - 3
(Manchester United)
Mrgoh
5 - 4
MILAD3050

(F.C. Barcelona)
5 - 4
(Manchester United)
Matthew
0 - 5
Mrgoh

(Manchester United)
0 - 5
(F.C. Barcelona)
batoyi
7 - 2
Mrgoh

(Brazil)
7 - 2
(F.C. Barcelona)