بازی های اخیر

ali_phoenix
1 - 4
mmd2

(Inter)
1 - 4
(R. Madrid)
ZIDAN
0 - 2
mmd2

(F.C. Barcelona)
0 - 2
(R. Madrid)
ZIDAN
0 - 3
mmd2

(Manchester United)
0 - 3
(R. Madrid)
ZIDAN
4 - 7
mmd2

(Manchester United)
4 - 7
(R. Madrid)
ZIDAN
1 - 3
mmd2

(Manchester United)
1 - 3
(R. Madrid)
ZIDAN
2 - 3
mmd2

(Inter)
2 - 3
(R. Madrid)
NiNjj
6 - 7
mmd

(Inter)
6 - 7
(England)
batoyi
7 - 2
RONALDINIH

(Brazil)
7 - 2
(FC Porto)
RONALDINIH
2 - 1
MRM

(Manchester United)
2 - 1
(F.C. Barcelona)
RONALDINIH
2 - 0
MRM

(Manchester United)
2 - 0
(F.C. Barcelona)
SAHEB
4 - 2
adonis

(Manchester United)
4 - 2
(London FC)
SAHEB
1 - 2
adonis

(Manchester United)
1 - 2
(London FC)
BABI
7 - 6
MRMHSN

(Manchester United)
7 - 6
(A.C. Milan)
MEHRDAD13
1 - 3
batoyi

(Brazil)
1 - 3
(Brazil)
BABI
2 - 1
hatef

(Netherlands)
2 - 1
(Brazil)
MRMHSN
2 - 3
BABI

(Italy)
2 - 3
(Brazil)
MEHRDAD13
4 - 1
batoyi

(Brazil)
4 - 1
(Brazil)
hatef
0 - 1
BABI

(F.C. Barcelona)
0 - 1
(Inter)
MEHRDAD13
1 - 4
batoyi

(Brazil)
1 - 4
(Brazil)
KAKA
2 - 4
batoyi

(Inter)
2 - 4
(Brazil)
KAKA
3 - 5
batoyi

(Inter)
3 - 5
(Brazil)
KAKA
0 - 3
batoyi

(Inter)
0 - 3
(Brazil)
RONALDINIH
1 - 1
AmirHossein76

(Classic Brazil)
1 - 1
(France)
batoyi
9 - 0
RONALDINIH

(Brazil)
9 - 0
(Manchester United)
batoyi
1 - 2
MEHRDAD13

(Brazil)
1 - 2
(Brazil)
batoyi
7 - 5
MEHRDAD13

(Brazil)
7 - 5
(Brazil)
batoyi
1 - 2
MEHRDAD13

(Brazil)
1 - 2
(Brazil)
batoyi
0 - 3
MEHRDAD13

(Brazil)
0 - 3
(Brazil)
SAHEB
4 - 3
adonis

(Manchester United)
4 - 3
(London FC)
SAHEB
1 - 0
adonis

(Manchester United)
1 - 0
(London FC)
mmd
1 - 3
NiNjj

(R. Madrid)
1 - 3
(F.C. Barcelona)
ali_phoenix
0 - 0
MEHRDAD13

(F.C. Barcelona)
0 - 0
(A.C. Milan)
ali_phoenix
1 - 3
MEHRDAD13

(Inter)
1 - 3
(A.C. Milan)
batoyi
1 - 2
MEHRDAD13

(Brazil)
1 - 2
(Brazil)
batoyi
2 - 4
MEHRDAD13

(Brazil)
2 - 4
(Brazil)
batoyi
3 - 1
MEHRDAD13

(Brazil)
3 - 1
(Brazil)
SAHEB
2 - 2
adonis

(Manchester United)
2 - 2
(London FC)
SAHEB
1 - 0
adonis

(Manchester United)
1 - 0
(London FC)
SAHEB
0 - 1
adonis

(Manchester United)
0 - 1
(London FC)
sina2008
0 - 1
ali_phoenix

(Brazil)
0 - 1
(Inter)
sina2008
0 - 3
ali_phoenix

(Manchester United)
0 - 3
(Inter)
SAHEB
1 - 0
RONALDINIH

(Manchester United)
1 - 0
(Brazil)
MRM
1 - 4
ali_phoenix

(R. Madrid)
1 - 4
(Inter)
batoyi
1 - 2
SAHEB

(Brazil)
1 - 2
(Manchester United)
batoyi
1 - 2
SAHEB

(Brazil)
1 - 2
(Manchester United)
RONALDINIH
3 - 2
mmd2

(Classic Brazil)
3 - 2
(R. Madrid)
ali_official0078
2 - 2
Amirgl

(Netherlands)
2 - 2
(Inter)
yasin78
1 - 2
Amirgl

(Inter)
1 - 2
(Inter)
Amirgl
1 - 2
alidavari

(Inter)
1 - 2
(Inter)
yasin78
1 - 3
alidavari

(Olympique de Marseille)
1 - 3
(A.S. Roma)