بازی های اخیر

Chanoda
3 - 1
Mojrem

(F.C. Barcelona)
3 - 1
(R. Madrid)
mmdc7
2 - 0
amir72

(Brazil)
2 - 0
(Manchester United)
pashnetala
1 - 2
hamid

(Brazil)
1 - 2
(Inter)
pashnetala
1 - 2
Ufo

(Brazil)
1 - 2
(Inter)
Alireza_Off
2 - 0
ALiRZA

(R. Madrid)
2 - 0
(Italy)
ALiRZA
0 - 2
Alireza_Off

(R. Madrid)
0 - 2
(Brazil)
ACMILAN1899
0 - 1
Chanoda

(R. Madrid)
0 - 1
(Inter)
ACMILAN1899
0 - 1
Chanoda

(A.C. Milan)
0 - 1
(A.C. Milan)
ACMILAN1899
0 - 1
Chanoda

(Italy)
0 - 1
(F.C. Barcelona)
hamid
5 - 3
namoname

(Brazil)
5 - 3
(Inter)
Ufo
4 - 2
moslem73

(Inter)
4 - 2
(Brazil)
namoname
5 - 6
hamid

(Inter)
5 - 6
(Brazil)
Ufo
6 - 2
moslem73

(Inter)
6 - 2
(Brazil)
Ufo
3 - 6
moslem73

(Inter)
3 - 6
(Brazil)
Mojrem
5 - 3
AliOriginal

(R. Madrid)
5 - 3
(F.C. Barcelona)
Mojrem
5 - 3
Chanoda

(R. Madrid)
5 - 3
(F.C. Barcelona)
namoname
5 - 2
Abol_

(Inter)
5 - 2
(Brazil)
Chanoda
7 - 0
Mojrem

(F.C. Barcelona)
7 - 0
(Manchester United)
Chanoda
7 - 0
AliOriginal

(F.C. Barcelona)
7 - 0
(Manchester United)
Abol_
3 - 1
namoname

(Brazil)
3 - 1
(Inter)
psychopath
3 - 0
itismeyti

(Manchester United)
3 - 0
(Brazil)
Ufo
2 - 1
amir72

(Manchester United)
2 - 1
(Cameroon)
Chanoda
0 - 1
Mojrem

(F.C. Barcelona)
0 - 1
(Inter)
Chanoda
0 - 1
AliOriginal

(F.C. Barcelona)
0 - 1
(Inter)
Ufo
4 - 2
amir72

(Manchester United)
4 - 2
(Manchester United)
namoname
2 - 1
Abol_

(Inter)
2 - 1
(Brazil)
Mojrem
2 - 1
Chanoda

(Manchester United)
2 - 1
(F.C. Barcelona)
namoname
0 - 1
Abol_

(Inter)
0 - 1
(Brazil)
Neo
5 - 0
amir72

(Inter)
5 - 0
(Manchester United)
Neo
5 - 1
amir72

(Inter)
5 - 1
(France)
-Vort3X
4 - 1
Punsifer

(F.C. Barcelona)
4 - 1
(Manchester United)
-Vort3X
3 - 6
Punsifer

(Inter)
3 - 6
(Manchester United)
-Vort3X
2 - 5
Punsifer

(Inter)
2 - 5
(Manchester United)
HashemiNasab
4 - 5
Mojrem

(Italy)
4 - 5
(Portugal)
HashemiNasab
1 - 0
Mojrem

(Germany)
1 - 0
(Romania)
HashemiNasab
5 - 6
Mojrem

(Inter)
5 - 6
(A.C. Milan)
ACMILAN1899
0 - 3
moslem73

(Brazil)
0 - 3
(London FC)
ACMILAN1899
4 - 5
moslem73

(Italy)
4 - 5
(Brazil)
hamid
1 - 0
mmdc7

(Brazil)
1 - 0
(Brazil)
mmdc7
2 - 3
hamid

(Brazil)
2 - 3
(Brazil)
hamid
3 - 5
mmdc7

(Brazil)
3 - 5
(Brazil)
psychopath
2 - 1
itismeyti

(London FC)
2 - 1
(Brazil)
psychopath
10 - 1
itismeyti

(London FC)
10 - 1
(Brazil)
psychopath
2 - 1
itismeyti

(Manchester United)
2 - 1
(Brazil)
ACMILAN1899
0 - 1
hamid

(Brazil)
0 - 1
(F.C. Barcelona)
ACMILAN1899
1 - 0
hamid

(Brazil)
1 - 0
(F.C. Barcelona)
psychopath
2 - 0
itismeyti

(Manchester United)
2 - 0
(Brazil)
ACMILAN1899
1 - 0
MamadLulu

(Brazil)
1 - 0
(Manchester United)
moslem73
1 - 2
Alireza_Off

(Manchester United)
1 - 2
(Brazil)
ACMILAN1899
5 - 6
MamadLulu

(Brazil)
5 - 6
(Manchester United)